Sagittarius One 401S1 Porte Serviette Adhesif Salle De Bain

27,99

Product op voorraad

De specificaties

☑️ MATÉRIAU ET FINITION ANTIROUILLE Pour que votre porte-serviette paraisse comme neuf au quotidien et ne rouille pas, même dans les environnements les plus humides.
☑️ INSTALLATION EN UNE MINUTE La bande auto-adhésive est déjà fixée au produit et il ne vous reste plus qu’à coller le porte-serviette au mur!
☑️ PAS DE TROUS DANS VOTRE MUR Grâce à la bande auto-adhésive très résistante, vous pouvez installer le porte-serviette SANS percer de trous!
☑️ PREND TRÈS PEU DE PLACE Notre porte-serviettes se caractérise par un design intelligent et moderne, prend très peu de place et peut être installé presque partout. Il est simple et élégant et s’adapte parfaitement à tous vos styles de décoration intérieure.
☑️ DIMENSIONS (L x P x H) (400 x 90 x 30) mm & (15,75" x 3,54" x 1,18") pouces.

Product beschrijving

Sagittarius One est synonyme de haute qualité.
Notre vision est que nos designs modernes et notre haute qualité changeront le monde des sanitaires. Le porte-serviettes Sagittarius One 401S1 concrétise cette vision.

Un produit haut de gamme qui est un régal pour les yeux. Cela est dû en partie à l’acier inoxydable d’excellente qualité, qui est poli à la perfection. Nous ne nous contenterons pas de moins ! Nous nous efforcerons toujours de maintenir la qualité élevée que nous défendons. Pour compléter la vision, notre produit a un design épuré et moderne qui révolutionnera le monde des sanitaires ! Ce produit ne peut pas manquer dans votre salle de bains !
Le porte-serviette Sagittarius One 401S1 est conçu pour être solide et stable. Le porte-serviette hautement poli est fermement fixé à l’endroit souhaité sur le mur à l’aide d’une bande auto-adhésive très résistante. L’unité semble assez lourde en main, car elle est conçue pour supporter de lourdes serviettes mouillées. L’acier inoxydable (304) est poli à la perfection pour obtenir une superbe finition chromée qui durera toujours.

Le produit est très facile à installer grâce à la bande auto-adhésive très résistante que nous utilisons. Cela signifie également que vous n’avez pas besoin de percer votre mur. Un processus qui laisse des trous qui ne peuvent être réparés. Avec ce porte-serviette, vous n’aurez pas ce problème ! Grâce à son design compact, le porte-serviette prend très peu de place, ce qui rend le produit très fonctionnel dans les différentes pièces de la maison. De la salle de bains à la cuisine.

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil aux autres accessoires de salle de bains que Sagittarius One propose !

Dimensions du produit (L x P x H) (400 x 90 x 30) mm & (15,75″ x 3,54″ x 1,18″) pouces.

Ce dans quoi nous excellons ?

award

Qualité inébranlable !

Demandez à nos clients

package

Livraison rapide !

Chez vous en 24 heures

dollar-sign

Livraison gratuite

à partir de 40 €

Vragen over dit product?

Kan ik dit product ook bevestigen met schroeven?

Nog steeds vragen?

Panier

Verzend en retour voorwaarden

Artikel 6 Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Sagittarius One of er door andere omstandigheden buiten de macht van Sagittarius One enige vertraging ontstaat, heeft Sagittarius One recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Sagittarius One schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sagittarius One gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

3. Indien de Producten worden bezorgd door Sagittarius One of een externe vervoerder is Sagittarius One, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien Sagittarius One gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Sagittarius One ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Sagittarius One een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

6. Sagittarius One is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Sagittarius One is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Sagittarius One behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 Verpakking en transport

1. Sagittarius One verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Sagittarius One erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Sagittarius One te worden gemeld op info@sagittarius-one.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als een Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagittarius One op de wijze zoals door Sagittarius One aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Sagittarius One, conform de retourinstructies van Sagittarius One. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Sagittarius One is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Sagittarius One te wijten is, zal Sagittarius One na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Sagittarius One.