Privacy statement
Information

Privacybeleid

Privacy statement Sagittarius One
Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma Sagittarius One, hierna: Sagittarius One.
Sagittarius One is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73580325 en is gevestigd aan de
Max Plackstraat 44, 2041 CZ te Zandvoort. In dit document wordt uitgelegd hoe Sagittarius One omgaat met het
verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Sagittarius One de
grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Sagittarius One, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan
Sagittarius One, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
Sagittarius One verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens;
● Locatiegegevens, zoals postcodes met huisnummers;
● Financiële gegevens;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Sagittarius One verwerkt worden, hebben ten doel om:
● Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering
daarvan;
● Het uitvoeren van haar diensten;
● Verbeteren van de dienstverlening;
● Het verrichten van betalingen;
● Nakomen van wettelijke verplichtingen;
● Het doen van marketing en communicatieuitingen;
● Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● Het versturen van nieuwsbrieven;
● Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i)
wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Sagittarius One worden
persoonsgegevens verwerkt. Sagittarius One verwerkt uitsluitend gegevens die Sagittarius One noodzakelijk acht
voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en
uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de
overeenkomst die u met Sagittarius One bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt
worden door het bezoeken van de website [WEBSITE] indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Sagittarius One biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete
toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
Bewaartermijn
De door Sagittarius One verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de
persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk.
Verwerking door derden
Sagittarius One deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering
van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens
verkocht. Op Sagittarius One kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen.
Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten.
De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens,en contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
Beveiliging van Persoonsgegevens
Sagittarius One neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening
houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden
van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.
Disclaimer website
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Sagittarius One behoudt zich het recht voor te
allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van
de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.
Sagittarius One aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of
voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en
risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden.
Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Sagittarius One voor zover deze
niet aan derden toebehoren.
Cookieverklaring
Sagittarius One maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te
maken. Sagittarius One mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt
noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij
raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers
van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Sagittarius One gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen
toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen
opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft
(load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst
(no-follow).
Op de website van Sagittarius One worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google
Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht
op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Sagittarius
One informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact
opnemen via info@sagittarius-one.com.
Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website
minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de
cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw
browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website
zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.
Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking
daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te
verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor
contact op met Sagittarius One .
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan
Sagittarius One, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze
gegevens tevens aan Sagittarius One over te dragen zonder gehinderd te worden door de
verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op
basis van die bepalingen. Sagittarius One staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en
rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een
rechtsvordering.
Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Sagittarius One met uw persoonsgegevens omgaat, of een van
bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail
info@sagittarius-one.com of telefonisch via 0634703732. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te
oefenen verzoekt Sagittarius One u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw
pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Sagittarius One
zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact
opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wijzigingen Privacy Statement
Sagittarius One kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie
gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy
statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken,
dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 juli 2020

Winkelwagen